Niels Christian Barkholt

Folketingskandidat for SF, opstillet i Københavns omegns storkreds.

Niels er uddannet socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. (2007) og har i mere end 20 år beskæftiget sig med socialt arbejde i Danmark og internationalt.

Niels har senest været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening 2012-2018.

Niels er i dag formand for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Sæt det lange lys på

Sæt det lange lys på

Jeg har tilbragt en dag til konference arrangeret af VIVE, som handler om sociale investeringer. Det unikke ved en ny VIVE-undersøgelse er, at man får et indblik på tværs af hvilke borgere der koster mest, hvor og hvordan udviklingen hænger sammen.

Det viser sig, at der er en klar sammenhæng mellem flere problemer inddelt i typer og niveauet af ressourcer der bliver anvendt. Problemtyperne var 1 moderat psykisk lidelse, 2 svær psykisk lidelse, 3 alkoholmisbrug, 4 stofmisbrug, 5 hjemløshed, 6 psykisk lidelse med misbrug, 7 misbrug med kompleksitet (fx hjemløshed og kriminalitet), 8 psykisk lidelse med misbrug og kompleksitet. Fx er der en klar sammenhæng mellem flere problemer og andelen af somatiske indlæggelser på en sygehusafdeling. Personer i kategori 8 koster 400.000 kr. om året. I snit koster alle problemtyper ca. 300.000 kr. Gennemsnittet hos den øvrige befolkning ligger på 50.000 kr.

Tidlig hjælp er dobbelthjælp! Den vigtigste konklusion er, at vi skal sætte tidligere ind for at undgå problemer længere fremme. Dette bør være et vigtigt omdrejningspunkt i en ny stærk socialpolitik på flere niveauer.

Det ene vigtige indsatsområde som kom frem på konferencen er at skabe en mere helhedsorienteret og håndholdt indsats i jobcenteret. Hvis vi investerer mere her kan vi undgå udvikling af komplekse problemer længere fremme. For at opnå det vil mit forslag være kontanthjælp uden modkrav men krav om aktiv deltagelse samt ret til 225 timers arbejde og at det ikke giver mening med et stramt jobfokus for alle mennesker. De unge er helt centrale men alle bør være i fokus.

Det andet er at investere i en bestemt metodeimplementering - Housing First, CTI (critical time intervention) og IPS (individuelt planlagt job med støtte) - det betaler sig at ændre adfærd - fra traditionel sagsbehandling til intensive individuelt tilrettelagte velfærdsaktioner omkring borgeren.

Det tredje vigtige område er at se på strukturelle udfordringer. Det ene vigtige element her er at det er fuldstændig afgørende at finansministeriets regnemodeller bliver ændret så det bliver muligt at foretage investeringer i kommunerne. Det andet vigtige element er udligningsordningen. Den udligningsordning vi har i dag sikrer ikke tilstrækkelige midler til hårdt belastede kommuner.

Den politiske opgave er at understøtte bevægelsen i at arbejde tidligt fra flere indfaldsvinkler. Budgetlov, beskæftigelsessystem, opkvalificering. Rigtig meget handler om lovgivning, om at prioritere bestemte grupper og indsatser og at ressourcetildele til forebyggelse.

Vi kunne sætte gang i nogle frikommuneforsøg, hvor vi vrister nogle kommuner fri af den stramme økonomiske styring for at afprøve en mere håndholdt tilgang. Ulempen er dog ofte, at de ikke fortsætter efter forsøgsperioden.

Derfor bør vi i stedet for lave en national investeringspulje med bevillinger ud over fire år, som kan understøtte omlægningen til ny praksis.

Der er brug for en vision og en ambitiøs politik, der sætter det lange lys på.

Det er ikke et spørgsmål om kultur - det er vold og omsorgssvigt

Det er ikke et spørgsmål om kultur - det er vold og omsorgssvigt

(Artikel) Hvis vi fortsætter med at straffe efter udstået straf, så afvikler vi ikke parallelsamfund, men danner grobund for dem

(Artikel) Hvis vi fortsætter med at straffe efter udstået straf, så afvikler vi ikke parallelsamfund, men danner grobund for dem